ALLMÄNNA VILLKOR HEMSTÄDSABONNEMANG

1. ALLMÄNT

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan Novotex elit AB och Kund.

2. PRISER/  PRISJUSTERING

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms.
Priset vid avtalets ingående ligger fast i ett år ifrån avtalsstart. Priserna ses över årligen och regleras efter SCB:s Städindex. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har Novotex elit AB rätt att justera pris vid betydande förändringar av Novotex elit AB kostnader för personalens löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter. Avgiftsförändringar meddelas kunden via epost senast en månad innan prisändringen sker.

3. UPPSÄGNING

Efter fast avtalsperiod gäller en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad och gäller för båda parter. Uppsägningstiden börjar löpa från och med det nästkommande städtillfället. Städtillfällen under uppsägningstid kan inte avbokas. Vid avbokning under uppsägningstid debiteras fullt pris utan rätt till skattereduktion om uppdraget avbokas och inte utförs. Om kund inte fullföljer den fasta avtalsperioden kommer Novotex elit AB att debitera fullt pris för de uteblivna städtillfällena.

4. BETALNINGSVILLKOR

Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg sker mot faktura inom 10 dagar från fakturadatum. Faktureringsavgift om 30 kr tillkommer.  Om betalning inte sker i rätt tid debiterar Novotex elit AB en påminnelseavgift på 60 kr och dröjsmålsränta + 11 % på utestående belopp.Om skattereduktion, RUT-avdrag, ska nyttjas måste detta meddelas vid beställningen av arbetet. Det är kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskrids. Om skattereduktion har nyttjats fullt ut eller om Skatteverket av annat skäl nekar utbetalning av ersättning till Novotex elit AB kommer kunden att faktureras hela arbetskostnaden samt en administrativ avgift på 300 kr. Om kunden vill ändra person som ska ha skattereduktion efter att faktura utfärdats, eller ansökan till Skatteverket avsänts, tar Novotex elit  även i dessa fall en administrativ avgift om 300 kr.

5. VID AVBOKNING / UPPEHÅLL

Vid avbokning tidigare än 72 timmar (3 dagar)(helg ej inräknat) före avtalat städtillfälle har kunden rätt till avbokning utan kostnad. Vid avbokning senare betalar kunden enligt följande: 48 timmar(2 dagar) (helg ej inräknat) innan städtillfället 50 % av priset, 24 timmar (helg ej inräknat) innan städtillfället 75 % av priset och avbokning samma dag debiteras fullt pris.  Notera avbokningskostnaden inte berättigar till RUT-avdrag. För att vara giltig skall avbokning eller ombokning av städning ske muntligen per telefon till kundtjänst eller skriftligen till e-postadress: [email protected] Vid tvist kring avbokning skall mottagen bekräftelse från Novotex elit AB kunna visas upp av kund. Efter 4 avbokade tillfällen per kalenderår debiteras en administrativ avgift på 100kr per avbokat tillfälle. Kund har möjlighet att ha upp till uppehåll med 12 veckor en gång per kalenderår. Vid uppehåll måste sista dag för uppehåll anges av kund.

6. SKADOR

Ersättning för eventuella skador som uppkommer under städpasset och som har förorsakats av Bolagets personal ersätts inte av Bolaget, om Kunden rapporterar en sådan skada senare än tre (3) dagar efter aktuellt städtillfälle. Kunden ska bifoga bild på skadat föremål + inköpskvitto. Bolaget förbehåller sig vid varje tillfälle att bedöma om en skada är väsentlig. Icke väsentliga skador ersätts aldrig av Bolaget. Bolaget ersätter exempelvis inte föremål etc. vilket Kunden borde ha ägnat särskild omsorg och t.ex. ställt undan i förråd eller för vilket Kunden särskilt borde ha uppmärksammat Bolagets personal om dess känslighet. Bolaget ersätter inte föremål etc. som skadats och där skadan kan bero på föremålets etc. ålder eller liknande. Tillika ska ersättning aldrig utgå för annat än det värde som föremålet etc. skulle ha betingat vid en försäljning vid skadetillfället. Bolaget har fullständig ansvarsförsäkring hos Trygg – Hansa

7. SJUKDOM HOS ORDINARIE PERSONAL

Om ordinarie personal är sjuk eller har semester skickas vikarie. Novotex elit AB kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall. Om Novotex elit AB inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt.
Om en vikarie sätts in kan Novotex elit AB inte garantera att städningen uppnår samma kvalitet som då ordinarie personal arbetar hos kunden. Precis som vid en provstädning är det ett helt nytt städobjekt för vikarien, vilket innebär att hen är ny med städmomenten i det aktuella hemmet. Novotex elit AB kommer inte att kompensera kunden för eventuell sämre kvalitet.

8. NYCKLAR/LARM/PORTKOD

Om städuppdrag utförs under tid då kund inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvara för att ge Novotex elit AB tillgång till lokal genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. Novotex elit AB säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer. Om kund inte meddelar Novotex elit AB förändringar såsom t.ex. ny portkod, byte av larm/larmföretag, nya nycklar eller dylikt avsäger sig Novotex elit AB allt ansvar vad gäller utebliven städning eller utlösning av larm. Vid avslutat samarbete är det viktigt att kunden är närvarande vid sista städtillfället för kvittering och återlämning av nycklar. Om så inte sker kan nycklar hämtas på Novotex elit AB  inom 14 dagar. Hämtas nyckel inte ut skickas den per post i ett rekommenderat brev. Avgift 300 kr ex. moms.

9. FÖRÄNDRING AV UPPDRAG/OBJEKT

Alla förändringar av/inom objektet som t.ex. stambyte, pälsdjur, renovering,
ombyggnation m.m. som kan inverka på städningen måste meddelas Novotex elit AB minst 2 veckor innan förändringens start och kan innebära ändring av pris eller städrutin. Om kund ej meddelat Novotex elit AB så kan inte Novotex elit AB garantera den avtalade städnivån utan kommer att anpassa städmomentet efter rådande omständigheter. Innan en lång reparation/renovering avslutas måste Novotex elit AB bli informerat i god tid så att Novotex elit AB kan komma och besikta städområdet före Novotex elit AB återgång till ordinarie städning. Vid upptäckt av förändring i städnivå kontaktas ansvarig hos kund för vidare information. Om kund önskar att få ordinarie städnivå under försämrade omständigheter äger Novotex elit AB rätt att
debitera extra för detta. Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ska städas är tillgängliga. Alla städuppdrag utöver avtalad städinstruktion utförs endast efter godkännande ifrån kund. Beställning av extra/utökat uppdrag skall göras via kundservice per telefon eller skriftligen [email protected] och inte via Städare.

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar.
Jag lovar att uppdatera min kontaktinformation vid behov. Jag kommer också uppdatera mig själv om nyheter inom bolaget på deras hemsida.